הובר הייטס ישראל - לפרטים נא לפנות לאדם

Skype Logo 

      http://huberheights.co.il   e-mail  info@huberheights.co.il  מסמכים נוספים

שטר חוב

 

נחתם ב________ ביום __ בחודש ______, ______

על סך _________ש"ח (____________ ש"ח) צמוד למדד המחירים לצרכן

אנו הח"מ, מתחייבים, ביחד ולחוד, לשלם כנגד שטר זה למר ____________ סך של ________ ש"ח (____________ ש"ח), בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן כדלקמן:

"מדד הבסיס": מדד המחירים לצרכן בגין חודש _______, _______ , אשר התפרסם ביום _________ .

"המדד החדש": מדד המחירים לצרכן האחרון הידוע במועד פירעונו של שטר זה.

היה ובמועד פירעונו בפועל של שטר זה יהיה המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, ישולם סכום השטר כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור עליית המדד החדש לעומת מדד הבסיס, בסכום תוספת התשלום שתתקבל מהכפלת סכום השטר במדד החדש וחלוקתו במדד הבסיס.

________________ , ___________________, __________________

שם עושי השטר (ביחד ולחוד):

_________________ , ___________________, __________________

חתימת עושי השטר

אנו הח"מ ערבים ערבות אוואל לתשלום שטר זה ע"י עושה השטר:

1.               שם הערב:                                                          2.            שם הערב:                                                 

   מס' זיהוי:                                                                                         מס' זיהוי:                                                  

   כתובת מגורים:                                                                  כתובת מגורים:                                   

   טל':                                                                                                  טל':                                                           

   מקום עבודה:                                                                                    מקום עבודה:                                         

   טל':                                                                                                  טל':                                                           

 

                                                                                                                                                                                                  

                                                               ערב מס' 1                                                                          ערב מס' 2

 

ערבות אישית

אנו הח"מ:

1.               שם הערב:                                                          2.            שם הערב:                                                 

   מס' זיהוי:                                                                                         מס' זיהוי:                                                  

   כתובת מגורים:                                                                  כתובת מגורים:                                   

   טל':                                                                                                  טל':                                                           

   מקום עבודה:                                                                                    מקום עבודה:                                         

   טל':                                                                                                  טל':                                                           

כולנו יחד וכ"א מאיתנו לחוד ערבים בזה כלפי המשכיר בערבות בלתי חוזרת, מוחלטת ובלתי מותנית, לכל התחייבויותיו של השוכר על פי הסכם זה לרבות לכל התחייבויות השוכר בקשר עם השכירות ו/או המושכר עפ"י הסכם זה במהלך תקופת השכירות ו/או כל תקופה מוארכת שלה, לפי העניין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו מתחייבים לשלם 1                                                           ערב מס' 2